JOUA1023 Videojournalismi, näyttösuoritus (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään television ja internetin uutisvideoiden ominaisuuksiin osana monimediaista uutis- ja ajankohtaisjournalismia.

Suoritustavat

Erikseen sovittavat näyttösuoritukset sekä tarvittaessa osallistuminen erikseen sovittavaan kurssin opetukseen

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee audiovisuaalisen ilmaisun perusteet ja osaa soveltaa niitä journalistiseen televisio- ja verkkovideoilmaisuun
  • ymmärtää videokuvan merkityksen journalistisen kerronnan muotona
  • hallitsee tv-uutisen perusformaattien (sähke, sähkekommentti, uutisinsertti) rakenteen ja toteuttamisen
  • osaa itse toimittaa, kuvata, äänittää sekä editoida uutisvideon

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tehtävien hyväksytty suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Näyttösuoritus (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Tehtävien hyväksytty suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Erikseen sovittavat näyttösuoritukset sekä tarvittaessa osallistuminen erikseen sovittavaan kurssin opetukseen.

Opetus