JOUA1021 Uutisjournalismi, näyttösuoritus (4–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään uutisjournalismiin, journalistisen työprosessin vaiheisiin ja uutisjournalismin muotokieleen eri julkaisualustoilla. Opintojakso painottuu digi- ja printtijournalismiin monimediaisessa toimituksessa.

Suoritustavat

Erikseen sovittavat näyttösuoritukset sekä tarvittaessa osallistuminen erikseen sovittavaan kurssin opetukseen.

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tunnistaa uutisen erityisenä journalistisena genrenä sekä uutisen välinekohtaiset erityispiirteet
  • osaa kirjoittaa uutisen sekä hallitsee siihen liittyvän journalistisen työprosessin eri vaiheet uutisen ideoinnista lähdekriittiseen tiedon hankintaan ja esittämiseen
  • osaa hyödyntää sosiaalista mediaa journalistisen työprosessin eri vaiheissa
  • tuntee uutiskriteerit sekä niiden merkityksen uutistyötä määrittävänä tekijänä
  • hallitsee sanomalehden taiton tabloidi-formaatissa sekä kuvajournalismin perusteet
  • ymmärtää uutisjournalismin merkityksen julkisuuden muotona sekä yhteiskunnan tulkitsevana kuvaajana ja merkitysten rakentajana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tehtävien hyväksytty suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Näyttösuoritus (4–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Tehtävien hyväksytty suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Erikseen sovittavat näyttösuoritukset sekä tarvittaessa osallistuminen erikseen sovittavaan kurssin opetukseen.


Opetus