HISY001 Opintojen suunnittelu (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Suo­ri­tus­ta­vat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja ryhmäohjaus. Portfoliotyöskentelyn aloittaminen.

Si­säl­tö

Opintojakso johdattelee opiskelijat yliopisto-opintoihin ja suunnittelemaan omia opintojaan tarkoituksenmukaisesti.

Ar­vioin­ti­pe­rus­teet

Osallistuminen kontaktiopetukseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen ja osallistuminen ohjauskeskusteluun. Näyteportfolio.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tuntee kandidaatin- ja maisterintutkinnon rakenteen sekä käsitteet, opinoihin liittyvät käsitteet
  • tuntee Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön ja sen asettamat oikeudet ja velvollisuudet
  • osaa ottaa vastuun opintoihinsa liittyvän tiedon hankinnasta ja tuntee tiedonhaun perusperiaatteet
  • osaa suunnitella ja aikatauluttaa opintojaan ja tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman
  • osaa arvioida valintojaan, osaamistaan ja kehittymishaasteitaan ja ymmärtää valintojensa merkityksen
  • on tutustunut yliopiston eettisiin periaatteisiin
  • ymmärtää palautteen merkityksen osana opintoja ja työelämävalmiutena
  • on tutustunut kansainvälistymismahdollisuuksiin.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus