HISS2014 Suomalaisen yhteiskunnan historia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Syvällistä perehtymistä suomalaisen yhteiskunnan historiaan.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

 • on tietoinen aihepiiriin liittyvistä erilaisista tulkinnoista
 • tunnistaa lähestymistavat, teoriat, menetelmät ja lähdevalinnat tutkimustulosten taustalla
 • pystyy käymään monipuolisen kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta aiheeseen liittyvää analyyttista tieteellistä keskustelua suullisesti ja kirjallisesti
 • osaa analysoida erilaisten tapahtumien, prosessien ja ilmiöiden vaikutuksia yksilöihin ja yhteisöihin pitkällä aikavälillä

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut syvällisiä ongelmanratkaisutaitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • syventänyt asiantuntijaosaamistaan ja harjaantunut analysoimaan tietoa sekä hahmottamaan laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut laajempia ja syvällisempiä tiedonhaun taitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • harjaannuttanut asiantuntijaosaamistaan tiedon analysoimisessa sekä laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamisessa
 • syventänyt osaamistaan projektitaidoissa suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajien kanssa.

Kirjallisuus

 • Alapuro, Risto, Valtio ja vallankumous Suomessa (2017) (1 op)
 • Engman, Max, Kielikysymys: Suomenruotsalaisuuden synty 1812–1922 (2018) (3 op)
 • Hemminki, Tiina, Vauraus, luotto, luottamus: talonpoikien lainasuhteet Pohjanlahden molemmin puolin 1796-1830 (2014) (2op)
 • Kettunen, Pauli, Petersen, Klaus (eds). Beyond welfare state models: Transnational historical perspectives on social policy (2011) (2 op)
 • Luttinen, Jaana, ”Miltä mielestä tuntui, ei arvaa kukkaan”. Sodan kuormittavuus ja kriisinkestävyys lisalmen pitäjän kotitaIouksissa 1800-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä (2019) (2 op)
 • Meinander, Henrik, Kansallisvaltio: ruotsalaisuus Suomessa 1922-2015 (2018) (2 op)
 • Miettinen, Riikka, Viitaniemi, Ella (toim.), Reunamailla : tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600-1800 (2019) (2 op)
 • Talvitie, Petri, Kyläosuudesta yksityiseen maanomistukseen. Isojako Länsi-Uudellamaalla 1700-luvulla (2013) (2 op)
 • Uotila, Merja, Käsityöläinen kyläyhteisönsä jäsenenä. Prosopografinen analyysi Hollolan käsityöläisistä 1810-1840 (2014) (2 op)
 • Einonen, Piia, Voutilainen, Miikka (toim.), Suomen sodan jälkeen - 1800-luvun alun yhteiskuntahistoria (2op)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus