HISS2012 Pohjoismaiden kulttuuri- ja mentaliteettihistoria (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Syvällistä perehtymistä Pohjoismaiden kulttuuri- ja mentaliteettihistoriaan.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

 • on tietoinen aihepiiriin liittyvistä erilaisista tulkinnoista
 • tunnistaa lähestymistavat, teoriat, menetelmät ja lähdevalinnat tutkimustulosten taustalla
 • pystyy käymään monipuolisen kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta aiheeseen liittyvää analyyttista tieteellistä keskustelua suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää pohjoismaisten yhteiskuntien yhtäläisyyksiä ja eroja
 • osaa käsitellä pitkän aikavälin kehityskulkuja sekä erilaisia murroskohtia sekä niiden vaikutuksia kunkin aikakauden ihmisten elämään
 • osaa hyödyntää hyvin erilaisten lähdeaineistojen avulla laadittujen tutkimusten tietoa

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut syvällisiä ongelmanratkaisutaitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • syventänyt asiantuntijaosaamistaan ja harjaantunut analysoimaan tietoa sekä hahmottamaan laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut laajempia ja syvällisempiä tiedonhaun taitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • harjaannuttanut asiantuntijaosaamistaan tiedon analysoimisessa sekä laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamisessa
 • syventänyt osaamistaan projektitaidoissa suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Kirjallisuus

 • Eilola, Jari, Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa (2003) (2 op)
 • Frigren, Pirita, Kotisatamassa : merimiesten vaimot, naisten toimijuus ja perheiden toimeentuloehdot 1800-luvun suomalaisessa rannikkokaupungissa (2016) (2 op)
 • Karonen, Petri, Hakanen, Marko (eds), Personal Agency at the Swedish Age of Greatness 1560-1720 (2017) (1 op)
 • Karonen, Petri, Räihä, Antti (toim.), Kansallisten instituutioiden muotoutuminen (2014) (1 op)
 • Kotilainen, Sofia, Suvun nimissä : nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle (2008) (2 op)
 • Markkola, Pirjo, Snellman, Hanna, Östman Ann-Catrin (toim.), Kotiseutu ja kansakunta : miten suomalaista historiaa on rakennettu (2014) (2 op)
 • Pajari, Ilona, Jalonen, Jussi, Miettinen, Riikka, Kanerva, Kirsi (toim.), Suomalaisen kuoleman historia (2017) (2 op).
 • Sejersted, Francis, The age of social democracy : Norway and Sweden in the twentieth century. Translated by Richard Daly with editing by Madeleine B. Adams (2011) (2 op)
 • Vilkuna: Katse menneisyyden ihmiseen. Valta ja aineettomat elinolot 1500-1850 (2010) (1 op)
 • Kaius Sinnemäki et al. (eds.), On the Legacy of Lutheranism in Finland: Societal Perspectives (2019) (2 op)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus