HISS2011 Organisaatioiden ja talouden johtamisen historia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Syvällistä perehtymistä organisaatioiden ja talouden johtamisen historiaan.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

 • on tietoinen aihepiiriin liittyvistä erilaisista tulkinnoista
 • tunnistaa lähestymistavat, teoriat, menetelmät ja lähdevalinnat tutkimustulosten taustalla
 • tunnistaa organisaatioiden ja instituutioiden merkityksen yhteiskuntien kehityksessä
 • ymmärtää liiketoimintahistorian sekä organisaatioiden ja talouden johtamisen historiantutkimuksen monitieteisen luonteen
 • pystyy käymään monipuolisen kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta aiheeseen liittyvää analyyttista tieteellistä keskustelua suullisesti ja kirjallisesti
 • on perehtynyt aihepiirin erityiskysymyksiin
 • tunnistaa aihepiirin globaalin luonteen ja pystyy asemoimaan suomalaisen kehityksen kansainväliseen kontekstiin
 • ymmärtää historian merkityksen organisaatioiden muutoksessa

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut syvällisiä ongelmanratkaisutaitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • syventänyt asiantuntijaosaamistaan ja harjaantunut analysoimaan tietoa sekä hahmottamaan laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut laajempia ja syvällisempiä tiedonhaun taitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • harjaannuttanut asiantuntijaosaamistaan tiedon analysoimisessa sekä laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamisessa
 • syventänyt osaamistaan projektitaidoissa suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Kirjallisuus

 • Allen, Douglas W., The institutional revolution: Measurement and the economic emergence of the modern world (2011) (1op)
 • Freedman, Lawrence, Strategy: A History (2013) (2op)
 • Jones, Geoffrey, Multinationals and Global Capitalism: From the Nineteenth to the Twenty-First Century (2005) (1op)
 • Landes, David S., Mokyr, Joel, Baumol William J. (eds), The Invention of Enterprise: Entrepreneurship from Ancient Mesopotamia to Modern Times (2010) (2op)
 • Neal, Larry, Williamson, Jeffrey, The Cambridge History of Capitalism (Volume 1) (2014) (2op)
 • T. Särkkä, M. Gutiérrez-Poch, & M. Kuhlberg (Eds.), Technological Transformation in the Global Pulp and Paper Industry 1800-2018 (2018) (2op)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus