HISS2008 Globaalihistoria (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Syvällistä perehtymistä globaalihistorian kysymyksiin.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija
 • on tietoinen aihepiiriin liittyvistä erilaisista tulkinnoista
 • tunnistaa lähestymistavat, teoriat, menetelmät ja lähdevalinnat tutkimustulosten taustalla
 • pystyy käymään monipuolisen kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta aiheeseen liittyvää analyyttista tieteellistä keskustelua suullisesti ja kirjallisesti
 • tuntee globaalihistorian kysymyksenasettelut ja keskeisiä tutkimustuloksia
 • tuntee globalisaation historian vaiheet
 • on perehtynyt kolonialismin, Euroopan ulkopuolisten kulttuurien ja näiden vuorovaikutuksen historiaan
 • osaa tarkastella paikallisia, kansallisia ja eurooppalaisia kysymyksiä maailmanlaajuisesta näkökulmasta

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut syvällisiä ongelmanratkaisutaitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • syventänyt asiantuntijaosaamistaan ja harjaantunut analysoimaan tietoa sekä hahmottamaan laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut laajempia ja syvällisempiä tiedonhaun taitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • harjaannuttanut asiantuntijaosaamistaan tiedon analysoimisessa sekä laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamisessa
 • syventänyt osaamistaan projektitaidoissa suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajien kanssa.

Kirjallisuus

 • Allen, R. C., Global economic history: a very short introduction (2011) (1 op)
 • Bayly, C.A., The Birth of the Modern World, 1780-1914 (2004) (3 op)
 • Conrad, Sebastian, What is Global History? (2017) (2 op)
 • Curtin, Philip D., The World and the West: The European Challenge and the Overseas Response in the Age of Empire (2012) (2 op)
 • Lehning, James R., European Colonialism since 1700 (2013) (2 op)
 • Müller, Leos & Rydén, Göran & Weiss, Holger, Global historia från periferin. Norden 1600–1850 (2010) (2 op)
 • Osterhammel, Jürgen & Petersson, Niels P., Globalization. A short history (2005) (1 op)
 • Osterhammel, Jürgen, The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century (2009) (4 op)
 • Thornton, John, A Cultural History of the Atlantic World, 1250-1820 (2012) (3 op)
 • Westad, Odd Arne, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times (2005) (3 op)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus