HISS2006 Aate- ja käsitehistoria (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Syvällistä perehtymistä aate- ja käsitehistorian kysymyksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on tietoinen aihepiiriin liittyvistä erilaisista tulkinnoista
 • tunnistaa lähestymistavat, teoriat, menetelmät ja lähdevalinnat tutkimustulosten taustalla
 • pystyy käymään monipuolisen kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta aiheeseen liittyvää analyyttista tieteellistä keskustelua suullisesti ja kirjallisesti
 • tuntee demokratian ja parlamentarismin historian pääpiirteet
 • on perehtynyt liberalismin, konservatismin ja sosialismin historiaan sekä vaihtoehtoisiin ideologioihin
 • on perehtynyt tieteellisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen ajattelun vuorovaikutukseen

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut syvällisiä ongelmanratkaisutaitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • syventänyt asiantuntijaosaamistaan ja harjaantunut analysoimaan tietoa sekä hahmottamaan laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut laajempia ja syvällisempiä tiedonhaun taitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • harjaannuttanut asiantuntijaosaamistaan tiedon analysoimisessa sekä laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamisessa
 • syventänyt osaamistaan projektitaidoissa suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajien kanssa.

Kirjallisuus

 • Ball, Terence, & Richard Bellamy, The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought (2008) (3 op)
 • Eley, Geoff, Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850-2000 (2002) (3 op)
 • Freeden, Michael, Fernández-Sebastián, Javier, Leonhard, Jörn, In Search of European Liberalisms: Concepts, Languages, Ideologies (2019) (2 op)
 • Garrard, John (ed.), European Democratization since 1800: Past & Present (1999) (2 op)
 • Henry, John, A Short History of Scientific Thought (2012) (2 op)
 • Ihalainen, Pasi, Ilie, Cornelia, Palonen, Kari (eds.), Parliament and Parliamentarism: A Comparative History of a European Concept (2016) (2 op)
 • Schwarzmantel, John, The Age of Ideologies: Political Ideologies from the American Revolution to Postmodern Times (1998) (2 op)
 • Wade, Rex A., The Russian Revolution (2005) (2 op)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus