HISS2005 Maisterintutkielma (30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Tieteellisen tutkielman laatiminen, 40-60 sivua tiedekunnan mallipohjan mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • rajata tutkimusaiheen ja kytkeä sen alaansa relevantilla tavalla, muotoilla tutkimuskysymykset tai työn tavoitteet
  • hankkia tietoa tutkimusaiheestaan itsenäisesti, hyödyntää aikaisempia tutkimuksia ja arvioida niitä kriittisesti
  • määritellä valitsemansa tutkimusaiheen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimuksessaan
  • valita, rajata ja koota tutkimustehtävään soveltuvan aineiston
  • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä tai työn tavoitteiden saavuttamisessa ja ymmärtää sen vahvuudet ja heikkoudet
  • esittää työnsä tulokset jäsennellysti, suhteuttaa ne teoreettiseen viitekehykseen ja arvioida niitä kriittisesti
  • argumentoida ja noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
  • hallita työskentelyprosessinsa
  • noudattaa tutkimuksenteon eettisiä periaatteita kaikissa sen vaiheissa. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tiedekunnan arviointikriteerit maisterin tutkielmalle.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely, ohjaus (30 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus