HISS2003 Maisteriseminaari (10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Syventävien opintojen seminaari, jossa valmistellaan maisterintutkielmaa.

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa täsmentää tutkimusteemansa, muotoilla tutkimuskysymykset ja rajata tutkimusaiheensa siten, että sen pohjalta voi laatia ensin maisteriseminaariesitelmän ja sitten maisterintutkielman
 • hallitsee tutkimusprosessin eri vaiheet ja osaa suunnitella itsenäisen työskentelyn annettujen aikarajojen puitteissa
 • hallitsee edistyneen tiedonhaun ja ja osaa etsiä tieteelliseen tutkielmaan relevantit alkuperäislähteet ja tutkimuskirjallisuuden
 • osaa käyttää lähteitä kriittisesti ja tiedostaa historian tulkinnallisuuden ja historiapoliittiset valinnat
 • osaa perustellusti valita tutkielmalleen sopivat menetelmät ja lähestymistavattuntee tieteenteon eettiset pelisäännöt ja noudattaa niitä
 • pystyy laatimaan maisterintutkielman osaksi sopivan tieteellisen tutkielman
 • hallitsee tieteellisen argumentoinnin ja osaa käydä analyyttista ja rakentavaa tieteellistä keskustelua sekä kommentoida tieteellisiä esityksiä
 • on saavuttanut metodologisen ja tieteellisen valmiuden maisteritutkielman laatimiseen.

Lisätietoja

Suoritustavat

Kontaktiopetus. Lukuvuoden kestävässä maisteriseminaarissa laaditaan maisterintutkielman ideapaperi, tiedonhankintasuunnitelma, tutkimussuunnitelma ja alkuperäislähteisiin pääosin nojaava seminaariesitelmä (noin 20-30 sivua eli noin 40 000 merkkiä) tulevan maisteritutkielman aihepiiristä. Lisäksi jokainen osallistuja toimii toisten seminaarilaisten esitelmien kommentaattorina ja osallistuu aktiivisesti yleiseen keskusteluun.

 • Suomen historian maisteriseminaari
 • Talous- ja sosiaalihistorian maisteriseminaari
 • Yleisen historian maisteriseminaari

Arviointiperusteet

Läsnäolo seminaarissa, ideapaperi, tiedonhankintasuunnitelma, tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä, opponointi, aktiivinen osallistuminen keskusteluun.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus