FYSA2010 Sähkömagnetismi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Fysiikan laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

 • Sähköstatiikan ja sähkömagnetismin perusteiden kertaus (sähkö- ja magneettikentät sekä niitä vastaavat potentiaalit, Lorentzin voima ja sähkömagneettinen induktio)

 • Poissonin ja Laplacen yhtälöt ja yksikäsitteisyyslause

 • Hallin ilmiö

 • Maxwellin yhtälöiden integraali- differentiaaliesitykset

 • sähkömagneettisten kenttien jatkuvuusehdot

 • sähköinen ja magneettinen dipoli, sähköpolarisoituma, magnetoituma

 • sähkömagneettisen kentän energia ja Poyntingin vektori

 • Lorentzin muunnos ja sähkömagneettisen kentän suhteellisuusteoreettinen käsittely

 • sähkömagneettisen säteilyn muodostuminen ja siirtäminen

 • sähkömagneettisten ilmiöiden tietokonesimuloiminen.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää teoreettisen fysiikan induktiivista tapaa matemaattisesti johtaa tunnetuista peruslauseista uusia fysikaalisten ilmiöiden matemaattisia kuvauksia
 • erityisesti osaa johtaa matemaattisia menetelmiä käyttäen kokeellisiin havaintoihin pohjautuvista integraalimuotoisista lauseista vastaavat differentiaalimuotoiset Maxwellin yhtälöt ja niistä edelleen sähkömagneettisen aaltoyhtälön
 • tuntee sähkömagneettiset perusprobleemat: tunnetuista varauksista ja virroista syntyvän staattisen kentän, kentän varauksiin ja johtimiin aiheuttaman voiman, kentän muutoksesta indusoituneen virran, varausten ja virran muutoksesta syntyvän sähkömagneettisen kentän ja varauksellisen hiukkasen radan laskemisen ja osaa käyttää soveltuvia menetelmiä niiden ratkaisemiseen
 • osaa integroida kentät peruslaeista, sekä tuntee kenttien skalaaripotentiaalin ja osaa ratkaista potentiaalin Laplacen ja Poissonin yhtälöiden avulla
 • osaa kuvata sähköpolarisoituman ja magnetoituman syntymisen aineen mikroskooppisella tasolla, sekä kuvata sähköpolarisoituman polarisaatiovarauksen ja magnetoituman magnetoitumavirtojen avulla
 • tuntee sähkömagneettisten kenttien jatkuvuusehdot aineiden rajapinnoissa ja osaa laskea kenttien muutokset perustapauksissa
 • tuntee Poyntingin lauseen, osaa laskea Poyntingin vektorin sekä tuntee näiden yhteyden sähkömagneettisten kenttien säilymislakeihin ja energian siirtymisen kenttien välityksellä
 • hallitsee matemaattisesti sähkö- ja magneettikenttien Lorentzin muunnoksen
 • tuntee sähkömagneettisen säteilyn syntymekanismit: muuttuvan sähködipolin kenttä ja kiihtyvässä liikkeessä olevan sähkövarauksen säteily
 • osaa soveltaa numeerisia ohjelmistoja ongelmanratkaisuun, käyttää simulaatioita 

Esitietojen kuvaus

 • FYSP1040 Sähköopin perusteet

 • FYSP1050 Sähkömagnetismin perusteet,

 • MATP211-213 Calculus 1-3

 • MATA181-182 Vektoricalculus 1-2

 • MATA114 Differentiaaliyhtälöt 

Kirjallisuus

 • David J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics (4th edition). Pearson, 2013. ISBN-13: 9781292021423.
 • o Hannu Koskinen, Elektrodynamiikka, Limes ry, 2017

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Ajankohta kevätlukukausi, 3. periodi
Arviointiperusteet:
Luentokuulustelut, loppukuulustelu, harjoitustehtävät (esim. loppukuulustelu 80%, harjoitustehtävät 20%, luentokuulustelut 20% bonus)
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tämä suoritustapa on tarkoitettu opiskelijoille, joille toinen suoritustapa ei erityisistä syistä ole mahdollinen (esim. opetuskieli, asuminen muualla, suositus yksilöllisistä opintojärjestelyistä). Suoritustavasta on otettava yhteyttä opettajaan ennen kurssille ilmoittautumista.
Arviointiperusteet:
Kotitentti tai tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Luentokuulustelut, loppukuulustelu, harjoitustehtävät (esim. loppukuulustelu 80%, harjoitustehtävät 20%, luentokuulustelut 20% bonus) .
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, harjoitustehtävät, loppukuulustelu, laboratoriotyöt. 

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kotitentti tai tentti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itseopiskelu sekä joko kotitentti ja arviointikeskustelu tai perinteinen tentti, laboratoriotyöt. 

Opetus