FTEM2001 Kuntoutuspalvelujen suunnittelu EduFutura-opintojakso (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kuntoutuksen palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö.

Asiakaslähtöinen ja moniammatillinen kuntoutus.

Erilaisten kuntoutujien kuntoutusprosessit.

Toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointimenetelmät ja mittarit, Toimia tietokanta. Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävien palautus annettujen tehtävien palautusaikojen mukaan.

ICF viitekehys ja -työkalut.

GAS-menetelmä.

Kuntoutussuunnitelman sisältö ja laatiminen.

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävien palautus annettujen tehtävien palautusaikojen mukaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata kuntoutujan kuntoutuksen palvelujärjestelmän (kuntoutuksen järjestäjät, palvelumuodot ja palveluntuottajat) ja kuntoutuksen taustalla olevan lainsäädännön
  • laatia asiakaslähtöisen, realistisen ja kokonasvaltaisen kuntoutussuunnitelman
  • kuvata ja pohtia näyttöön perustuvaa kuntoutusta ja soveltaa tutkittua tietoa käytäntöön
  • arvioida ja kuvata asiakkaan toimintakykyä ICF-viitekehyksen ja ICF-työkalujen avulla
  • laatia kuntoutuksen tavoitteet GAS-menetelmää käyttämällä

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan JAMK:n toteutuksena ja hyväksiluetaan Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden tutkintoon. Kurssille ilmoittaudutaan EduFuturan kautta (ks. https://edufutura.fi/opiskelijalle/).

Oppimateriaalit

Aalto, A-M., Autti-Rämö, I., Rajavaara, M., Salminen, A-L., Ylinen, A., Seppälä, O. (toim.). Kuntoutuminen. Duodecim. Soeltuvin osin, esim. luku kuntoutumisen prosessi s. 56-72.

ICF luokitus. THL. https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus

Kuntoutussuunnitelman laatiminen esim. Kelan sivuilla https://www.kela.fi/kuntoutumissuunnitelman-laatiminen

Sukula, S. & Vainiemi, K. GAS menetelmä, Käsikirja versio 4.
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Gas+-k%C3%A4sikirja/07692e5a-c6d0-48f0-97a1-0737c4add7f8

Kuntoutus ja kuntoutuslainsäädäntö https://stm.fi/sotepalvelut/kuntoutus

Suoritustavat

Ei suoritustapoja