ETNS222 Sosiaaliset rakenteet ja verkostot (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso käsittelee sosiaalisten suhteiden etnologista ja antropologista tutkimusta. Erityisesti perehdytään sukulaisuuden ja verkostojen tutkimukseen.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kertoa, miten sosiaaliset verkostot ja rakenteet toimivat kulttuurin tasolla
- tuntee keskeiset sosiaalisia rakenteita ja verkostoja käsittelevät teoriat
- tunnistaa keskeiset metodit, joilla etnologiassa ja antropologiassa tutkitaan sosiaalisia rakenteita ja verkostoja sekä niiden vuorovaikutuksellisia käytänteitä

Oppimateriaalit

Kirjatentissä tentitään molemmat julkaisut.

Kirjallisuus

  • Carsten, Janet 2004: After Kinship. Saatavana elektronisena julkaisuna. 3 op.
  • Amit, Vered (toim.) 2001: Realizing Community: Concepts, Social Relationships and Sentiments. Saatavana elektronisena julkaisuna. 2 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus