ETAA1216 Ruumiillisuus ja sukupuoli etnologiassa ja antropologiassa (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso käsittelee etnologisia ja antropologisia tutkimuksia ja näkökulmia ruumiillisuuteen ja sukupuoleen, sekä ruumiillisuutta ja sukupuolta koskevan etnografisen tutkimuksen haasteet.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-tietää, miksi ruumiillisuus ja sukupuoli ovat tärkeitä etnologisia ja antropologisia tutkimusalueita ja millaisia kriittisiä näkökulmia ne tarjoavat yhteiskunnan, yksilön ja kulttuurin ymmärtämiseen
-tunnistaa ruumiillisuutta ja sukupuolta koskevan etnografisen tutkimuksen haasteet ja tutkijan ruumiillisuuden, sukupuolen, iän ja etnisen taustan merkityksen tutkimuksessa
-osaa luetella ruumiillisuutta ja sukupuolta käsitteleviä tutkijoita ja tutkimussuuntauksia

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suorittaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Kirjallisuus

  • Turunen, Arja 2011: "Hame, housut, hamehousut! Vai mikä on tulevaisuutemme?": naisten päällyshousujen käyttöä koskevat pukeutumisohjeet ja niissä rakentuvat naiseuden ihanteet suomalaisissa naistenlehdissä 1889-1945.
  • Abu-Lughod, Lila 1993: Writing Women’s Worlds.
  • Lock, Margaret & Farquar, Judith 2007: Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life.
  • Del Valle, Teresa 1993: Gendered Anthropology. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Stark, Laura 2011: The Limits of Patriarchy: How Female Networks of Pilfering and Gossip Sparked the First Debates on Rural Gender Rights in the 19th-Century Finnish-Language Press.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus