ELIS008 Syventävien opintojen opinnäyteseminaari (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Tutkimustehtävän määrittely
Tutkimussuunnitelman laatiminen
Aineiston keruu ja analysointi
Raportointi

Suoritustavat

Seminaarityöskentely 40 tuntia
Itsenäinen työskentely
Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja siihen sisältyviin yksilöohjauskeskusteluihin, opinnäytetyön raportointia sen eri vaiheissa ja toisten opiskelijoiden töiden opponointia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee tutkielmassaan käytetyn aineiston analysointimenetelmät
- tietää kuinka tulokset raportoidaan asianmukaisesti

Esitietojen kuvaus

Erityisliikunnan aineopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta