BENA2017 Solubiologia (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kurssilla käydään läpi Albertsin kirjan kappaleita jotka liittyvät solun kalvoliikenteeseen, signalointiin ja tukirankasäikeisiin.

1)Solun rakenteet ja kalvoliikenne (kpl 12−13)- Miten ja miksi proteiinit kulkevat solun sisällä paikasta toiseen?
2)Solusignalointi ja solutukiranka (kpl 15−16) -Miten solujen ulkopuolelta tulevat signaalit säätelevät solun toimintaa?-Kuinka solutukiranka toimii ja solut liikkuvat?
3)Solusykli ja apoptoosi (kpl 17−18)

-Miten solun jakautumista, erilaistumista ja hengissä pysymistä säädellään? 


Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää solun kalvorakenteen toiminnan, proteiinien biosynteesireitin ja endosytoosireitin tärkeimmät yksityiskohdat. Lisäksi opiskelija ymmärtää solun tärkeimpien signalointireittien toiminnan ja niiden merkityksen solun kasvulle ja toiminnalle. Kurssilainen myös tietää solun tukirankasäikeiden tärkeimmät tehtävät ja niiden yhtymäkohdat solun kalvoliikenteeseen ja signaalinvälitykseen.

Esitietojen kuvaus

BENP1003 Solun Elämä

Oppimateriaalit

Kurssin pohjana on Alberts: Molecular biology of the cell, 5. painos tai uudempi.

Kirjallisuus

  • Alberts, Johnson, Lewis, Morgan, Raff, Roberts, Water; The molecular Biology of the Cell, 6th edition, Garland Science, New York, USA, 2015; ISBN: 978-0-8153-4463-3

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
SMB-tutkinto-ohjelmaopiskelijoiden suoritustapa. Luennot, tämän lisäksi opiskelijat tekevät luentotehtäviä ja arvioivat ainakin yhden toisen opiskelijan tehtävät.
Arviointiperusteet:
Arviointi luentotehtävien ja vertaisarvioinnin perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Valinnaisia opintoja suorittavien opiskelijoiden suoritustapa. Luennot ja tentti.
Arviointiperusteet:
Perinteinen tentti.
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja opponointi (SMB-opiskelijat) (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x
x

Osallistuminen opetukseen, luennot (0 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus