BENA2007 Molekyylimikrobiologian laboratoriokurssi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan molekyylimikrobiologian perusmenetelmiin käytännössä, kun opiskelijat tunnistavat bakteerilajin hyödyntämällä molekyylibiologian menetelmiä. Kurssilla opitaan perusteet seuraavista menetelmistä: DNA-eristys, PCR, kloonaus, rekombinantti-DNA-tekniikat, sekvensointi. Lisäksi opetellaan vertaamaan omaa sekvenssiaineistoa muihin sekvensseihin tietokannoissa. Laboratoriotöiden lisäksi menetelmien teoreettiseen taustaan tutustutaan luennoilla ja opiskelijoiden pitämien seminaarien avulla. 


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee DNA-tekniikoiden perusteet sekä teoriassa että käytännössä.
  • ymmärtää yhdistelmä-DNA -tekniikan työvaiheet ja eri työvaiheissa käytettävien kontrollireaktioiden merkityksen.
  • omaa perustiedot perinteisestä Sanger-sekvensoinnista, yksittäisen geenin sekvenssiaineiston käsittelystä sekä Blast-tietokantahausta
  • osaa pitää laboratoriopäiväkirjaa sekä laboratoriotöiden hyvän ja selkeän raportoinnin.

Esitietojen kuvaus

BENA2003 Labortoriotyötavat ja -turvallisuus
BENA2004 Genetiikka

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssilla on läsnäolopakko. Arvioinnissa otetaan huomioon laboratoriotyöskentely, esitys, laboratoriopäiväkirja sekä työselostus. Tarkemmat arviointikriteerit kerrotaan kurssin alussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssiin sisältyy luentoja, opiskelijoiden seminaariesitelmät, laboratoriotyöt ja työselostus.

Opetus