BENA2004 Genetiikka (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Luennoilla käydään läpi klassinen mendelistinen genetiikka, DNA tyypitykseen liittyvät asiat, geneettisen informaation kulku, mutaatioiden synty ja korjaus, prokaryoottien erityispiirteet, geenien toiminnan säätely ja kehitysgenetiikan perusteet. Lopuksi perehdytään genetiikan ja molekyylibiologian tutkimusmenetelmiin sekä niiden sovellutuksiin. Oppimis- ja harjoitustehtäviä.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee klassisen genetiikan ja molekyylibiologian peruskäsitteet, ymmärtää geneettisen informaation kulun ja geenien toiminnan säätelyn ja kehitys- ja molekyyligenetiikan perustana olevat prosessit. Hän myös ymmärtää kuinka tätä tietoa voidaan hyödyntää moderneissa genetiikan / molekyylibiologian tutkimusmenetelmissä ja osaa soveltaa oppimaansa sekä genetiikkaan liittyvien tehtävien ratkaisemisessa että alan kehityksen ja siihen liittyvän uutisoinnin kriittisessä seuraamisessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

- kurssin pohjana käytetään opetusmonistetta
- itsenäinen opiskelu: opiskelija lukee itsenäisesti monisteen 3 ensimmäistä kappaletta (toisille uutta tietoa, toisille kertausta); opiskelijoiden osaamista testataan ennen luentojen alkua pienellä välikokeella
- luennot: 9 luentoa (á 2 t); opiskelijat tekevät luennoilla esitettäviin asioihin liittyviä, oppimista edistäviä tehtäviä
- kotitehtävät: jokaiseen luentoon liittyy 2-3 opetetun ymmärtämistä testaavaa kotitehtävää
- oppimistehtävät: modernien tutkimusmenetelmien käyttöön liittyviä suunnittelutehtäviä
- luentotentti: 2 essee-kysymystä + kotitehtävien kaltainen tehtävä

Opetus