SKISYVAKI Suomen kielen syventävät opinnot (60+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Suomen kielen syventävissä opinnoissa perehdytään suomen kielen tutkimukseen moninäkökulmaisesti. Opiskelija perehtyy syvällisemmin valintansa mukaiseen tutkimusalaan. Opinnoissa painotetaan teoreettista ja menetelmällistä osaamista sekä saadaan valmiuksia toimia akateemisena ja eettisesti vastuullisena asiantuntijana muuttuvissa työelämän tilanteissa. 

Osaamistavoitteet

Suomen kielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee suomen kielen tutkimusta moninäkökulmaisesti ja ymmärtää suomen kielen aseman osana monikielistä suomalaista yhteiskuntaa

- hallitsee vähintään yhden tutkimusalan teoreettisia ja menetelmällisiä lähestymistapoja
- osaa analysoida kieltä ja kielenkäyttöä systemaattisesti ja soveltaa teoreettista tietoa aineistojen analyysiin
- hallitsee itsenäisen tutkimustyön käytänteet ja eettiset periaatteet sekä osaa suunnitella ja kirjoittaa laajahkon tutkielman
- osaa arvioida kriittisesti käyttämiään lähteitä ja aiempaa tutkimusta
- osaa soveltaa oppimaansa käytännön työtehtäviin ja pystyy toimimaan erilaisissa suomen kielen asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiudet ylläpitää suomen kielen asiantuntijuuttaan ja hallitsee tieteenalan keskeiset tiedonhaun periaatteet

Rakenne

Valitse kaikki (60+ op)