Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180+ op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinnon suorittanut
  • hallitsee suomen kielen ja kirjallisuuden opettamisen kannalta keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
  • hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
  • arvostaa tieteellistä tietoa pedagogisen toimintansa pohjana
  • osaa soveltaa tieteellistä tietoa pedagogisissa tehtävissä ja tunnistaa eettisen vastuunsa
  • hallitsee keskeiset opettajan työssä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
  • osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa ryhmissä ja yhteisöissä
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
  • tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Rakenne

Valitse kaikki (162+ op)