YCCS1195 Metodiopinnot (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021

Kuvaus

Sisältö

Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien soveltaminen viestinnän johtamisen tutkimuksissa
- Aineiston keruun välineiden laatiminen
- Erilaisten aineistojen analyysimenetelmät ja tulkinnan periaatteet

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi: Syyslukukausi 2. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- arvioida eri metodien soveltuvuutta eri tutkimusasetelmiin
- suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen aineiston keruun ja käsittelyn

Esitietojen kuvaus

Viestinnän johtamisen aineopinnot

Oppimateriaalit

Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit ja kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus