RFIS022 Tekstitaidot (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Kurssilla harjaannutaan tuottamaan suomenkielistä tekstiä ranskankielisen materiaalin pohjalta ja lukemaan kriittisesti ranskasta käännettyä tekstiä.

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla luetaan ja kommentoidaan vaativia eri alojen tekstejä ranskaksi ja tuotetaan niistä suomenkielisiä tekstejä eri kohderyhmälle.  

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsenäisen harjoitustyön ja siihen liittyvän kommentaarin tekeminen, toisen opiskelijan tekemän harjoitustyön opponointi 

Arviointiperusteet

Itsenäinen harjoitustyö ja opponointi.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy ymmärtämään, analysoimaan ja kommentoimaan vaativia, ranskankielisiä tekstejä sujuvasti sekä hahmottamaan tekstin kokonaisuuden ja sen ydinasiat
  • osaa etsiä tietoa luotettavista lähteistä
  • hahmottaa ranskan- ja suomenkielisen tekstin retoriset eroavaisuudet, kulttuurisidonnaiset seikat ja tekstin tyylillisen rakentamisen erot
  • kykenee lukemaan ranskankielisiä tieteellisiä, poliittisia, yhteiskunnallisia yms. tekstejä ja tuottamaan niiden pohjalta suomenkielisen tekstin
  • osaa toimia ryhmässä ja ottaa osaa keskusteluun: osaa ottaa puheenvuoron, toimia puheenjohtajana ja johtaa ryhmätyötilannetta annetuissa aikaraameissa
  • on kehittänyt valmiuksiaan tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti 

Lisätietoja

Ranskankieliset vaihto-opiskelijat voivat suorittaa kurssin itsenäisesti opettajan ohjeiden mukaan.


French-speaking exchange students can do the course independently according to the teacher's instructions. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Itsenäinen harjoitustyö ja opponointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus