OPEA215 Vuorovaikutus ja yhteistyö 2 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

  • Vuorovaikutuksen, tunteiden ja oppimisen yhteydet
  • Ryhmäilmiöt ja ryhmän ohjaaminen
  • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen
  • Pedagogisten vuorovaikutussuhteiden etiikka
  • Opettajan ydinosaamisalueet: ensisijaisesti vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen, pedagoginen osaaminen ja hyvinvointiosaaminen, mutta myös eettinen osaaminen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen ja esteettinen osaaminen, vähiten mutta kuitenkin myös tieteellinen osaaminen 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
  • opiskelija on syventänyt ymmärrystään itsestään vuorovaikuttajana ja osaa soveltaa erilaisiin kohtaamisiin liittyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
  • opiskelija tiedostaa vuorovaikutuksen ja tunne-elämän yhteyksiä oppimiseen
  • opiskelija tunnistaa ja käsittelee kouluyhteisön vuorovaikutussuhteiden etiikkaan kuuluvia ilmiöitä
  • opiskelija osaa eritellä ja analysoida ryhmäprosesseja ja yksilön toimintaa ryhmän jäsenenä
  • opiskelija suuntautuu moniammatilliseen yhteistyöhön kouluyhteisössä ja soveltaa siinä tietojaan heterogeenisen ryhmän ohjaamisessa 

Esitietojen kuvaus

Kasvatustieteen perusopinnot

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opetuksen alkaessa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus