LYTA1003 Liikunnan julkisoikeudellinen lainsäädäntö (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021

Kuvaus

Sisältö

1. Suomen julkishallinnollinen säätely
2. Liikuntaan liittyvä julkinen lainsäädäntö
3. Hallintolaki
4. Tuomioistuimet

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille (10 tuntia) ja luentotentti. Kirjatentti, mikä suoritetaan samalla lukukaudella kuin luennot järjestetään tai kesälukukaudella.

Arviointiperusteet

Luennot 50 %, kirjallisuus 50 %.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee julkisen lainsäädännön eettiset periaatteet hyvästä hallinnosta
- tietää miten lainsäädäntö toimii niin Suomessa kuin EU:n puitteissa sekä kansainväliset liikuntaa koskevat valtiosopimukset
- osaa soveltaa tärkeimpiä julkisoikeudellisia lakeja muuttuvassa asiantuntijatyössään
- tuntee julkisoikeuden rakenteet ja oikeussisällöt

Lisätietoja

HUOM. Syksyllä 2020 kurssin suoritustavat pikkeavat hieman ospissa ilmoitetuista! Lisätiedot annetaan kurssin alussa.

Oppimateriaalit

Uusin Liikuntalaki vuodelta 2015.

Kirjallisuus

  • Kulla, H. 2015. Hallintomenettelyn perusteet. Helsinki: Talentum Pro 2015. (osin, tentittävät sivut ilmoitetaan Korpissa)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien tekeminen.

Opetus