LTKS005 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien syventäminen 2 (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Kuvaus

Sisältö

Laadullisen tutkimuksen erilaiset menetelmät (esim. diskurssianalyysi, fenomenografia, fenomenologia)
Analyysi- ja tulkintaprosessi
Tulosten ja pohdinnan esittäminen
Kriittinen luotettavuuden arviointi

Suoritustavat

Seminaari 16 tuntia, kirjallisen tehtävän tekeminen, itsenäinen opiskelu.

Arviointiperusteet

Kirjallisen tehtävän tekeminen (100%)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa laadullisen tutkimuksen erilaisia menetelmiä aineiston analysointiin
- muodostaa tulosten pohjalta ehjän ja tulkinnallisesti syvällisen kokonaisuuden tutkittavasta ilmiöstä
- kriittisesti arvioida tutkimusprosessin ja tulosten luotettavuutta

Lisätietoja

kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

LTKS004 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien syventäminen 1
Pro gradu -seminaari aloitettu

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus