LPES1006 Fyysisen toimintakyvyn mittaaminen ja liikuntateknologia (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021

Kuvaus

Sisältö

Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä Move!
Oppilaiden fyysisten ominaisuuksien ja motoristen taitojen mittaaminen
Mittaustulosten hyödyntäminen yksilön, ryhmän ja yhteisön näkökulmista
Teknologian ja sovellusten hyödyntäminen fyysisen toimintakyvyn kehittämisessä

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (6 tuntia)
Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (20 tuntia)
Ryhmätehtävä
Itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Ryhmätehtävä 50%
Itsenäinen oppimistehtävä 50%

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hyödyntää toimintakyvyn mittauksia ja teknologiaa osana liikunnan opetusta ja oppimista
- ymmärtää toimintakyvyn mittaamiseen ja mittaustuloksiin liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä
- osaa analysoida mittaustietoa ja antaa palautetta yksilölliset tarpeet huomioiden
- osaa suunnitella fyysistä toimintakykyä edistäviä toimenpiteitä yksilölliset tarpeet huomioiden

Lisätietoja

Ajoitus: 4. vuosi kevätlukukausi

Oppimateriaalit

Move! (www.edu.fi/move)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta