LPES1001 Liikunnan pedagogiikka 2 (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021

Kuvaus

Sisältö

Pedagogiikan ja liikuntapedagogiikan käsitteet ja teoriat
Andragogiikka (aikuiskasvatus)
Liikuntakasvatuksen tehtävä
Pedagogisen työn arvot ja eettisyys
Pedagogin käsitykset ja uskomukset
Opettajan valta ja vastuu
Arviointi
Toiseuden ja erilaisuuden kohtaaminen
Monikulttuurisuus
Pedagogin kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikki
Pedagoginen johtaminen
Opetussuunnitelmat
Liikunnan opetussuunnitelmat
Oppimisen tukijärjestelmät

Suoritustavat

Luennot 12 tuntia
Ryhmätyöskentely 15 t
Itsenäinen työskentely 135 t

Luennoille, ryhmänohjaukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn osallistuminen ja asiantuntijuuden jakaminen, lukupiirit ja oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Itsearviointi 1/3, vertaisarviointi 1/3, kouluttaja-arviointi 1/3.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee suomalaisen liikuntakasvatuksen tehtävän
- tuntee suomalaisen koulujärjestelmän, siihen liittyvät lait ja asetukset sekä opetusta ohjaavan opetussuunnitelman
- on jäsentänyt omakohtaisen suhteen liikuntakasvatukseen ja sitä toteuttaviin kansallisiin instituutioihin

Lisätietoja

Ajoitus: 2. vuosi

Oppimateriaalit

Lukupiirin kirjallisuuslista

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus