LPES025 Kunto- ja terveysliikunnan ohjaaminen (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021

Kuvaus

Sisältö

Kestävyyden ja voiman perustestausmenetelmät.
Testitulosten tulkinta ja motivoiva palaute
Testauksen kontraindikaattorit sekä liikunta ja sairaudet-tematiikan perusteet liikuntalääketieteessä
Harjoitteluohjelman laadinta ja ohjelman toteuttaminen
Liikuntateknologiaan tutustuminen

Suoritustavat

Luennot 8 tuntia
Harjoitukset 18 tuntia
Itsenäinen työskentely

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsenäisen valmennusjakson toteuttaminen ja siitä kirjallinen raportointi, luentojen ja kirjallisuuden tentti.

Arviointiperusteet

Tentti 40%, valmennusjakso ja -raportti 40%, vuorovaikutteisuus harjoituksissa 30%.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa ihmisen fyysisen kunnon ja toimintakyvyn testausmenetelmiä
- osaa soveltaa ja motivoida fyysisen harjoittelun perusteita erilaisille liikkujille
- osaa laatia ja ohjata harjoitteluohjelmia
- ymmärtää kuntotestaukseen ja fyysisen aktiivisuuden arviointiin käytettäviä mittareita

Lisätietoja

Ajoitus: 4. vuosi syyslukukausi

Kirjallisuus

  • Fogelholm M., Vuori I. ja Vasankari T. (toim.) 2014. Terveysliikunta. 2.-3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim (250 s.).; ISBN: 9789516563636

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta