LPEA1009 Fyysisen toimintakyvyn mittaamisen perusteet (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021

Kuvaus

Sisältö

Suomalainen kuntotestausjärjestelmä ja laadukkaan kuntotestauksen periaatteet
Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn mittaaminen
Mittaamisen ja testaamisen vasta-aiheet ja riskit
Palaute ja neuvonta toimintakyvyn kehittämisessä
Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä Move!

Suoritustavat

Luentoja 10 tuntia
Harjoituksia 14 tuntia
Itsenäinen työskentely

Harjoitusten suorittaminen ja raportointi. Luentojen, luennoilla jaettavan materiaalin ja kirjallisuuden tenttiminen samassa tentissä.

Arviointiperusteet

Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen 50%
Kirjallinen tehtävä 50%

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää fyysisen toiminta- ja suorituskyvyn mittaamisen fysiologiset ja biomekaaniset taustatekijät
- osaa toteuttaa fyysisen toimintakyvyn mittauksia
- tunnistaa mittaamiseen liittyviä virhelähteitä
- osaa tulkita mittaustuloksia
- osaa antaa mittauspalautteen ja osaa hyödyntää mittaustietoa toimintakyvyn edistämisessä

Lisätietoja

Ajoitus: 3. vuosi syyslukukausi

Esitietojen kuvaus

LBIP011 Kuormitusfysiologian perusteet

Kirjallisuus

  • Keskinen, K., Häkkinen, K. & Kallinen, M. 2017. Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellinen seura, (sivumäärä tarkennetaan erikseen)
  • http://edu.fi/move
  • Move –testistö: http://edu.fi/move
  • Luennoilla jaettava materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta