LLTS1004 Liikunta ja TULES-, keuhko-, syöpä-, mielenterveys- ja neurologiset sairaudet (valinnainen opintojakso) (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Tuki- ja liikuntaelin-, keuhko-, syöpä-, mielenterveys- ja neurologisten sairauksien patofysiologia ja liikunta. Liikunnan vaikutukset ko. sairauksien ennaltaehkäisyssä. Liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä. Liikunnan annostelu ja ohjelmointi ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä. Liikunnan mahdolliset haittavaikutukset ja niiden ehkäisy ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä.

Suoritustavat
Luennot 18 tuntia
Itsenäinen opiskelu
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhdessä


Arviointi
Tentti 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää tuki- ja liikuntaelin-, keuhko-, syöpä-, mielenterveys- ja neurologisten sairauksien patofysiologian ja liikunnan väliset yhteydet

  • osaa arvioida liikunnan vaikutukset ko. sairauksien ennaltaehkäisyssä

  • tietää liikunnan akuutit ja krooniset vaikutukset ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

  • osaa soveltaa liikunnan annostelua ja ohjelmointia ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

  • osaa ottaa huomioon liikunnan mahdolliset haittavaikutukset ja niiden ehkäisyn ko. sairauksia sairastavilla henkilöillä

Esitietojen kuvaus

KTEP003 Liikunta ja terveys (korjaa kurssin uusi nimi ja koodi)

LBIP011 Kuormitusfysiologian perusteet (korjaa kurssin uusi nimi ja koodi)

KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (korjaa kurssin uusi nimi ja koodi)

Liikunta ja kardio-metaboliset sairaudet.

Oppimateriaalit

Cochrane kirjaston liikuntaan ja kurssin aihepiiriin kuuluvia sairauksia koskevat systemaattiset katsaukset. (https://www.cochranelibrary.com/)

Kirjallisuus

  • Tentittävä kirjallisuus:
  • American College of Sports Medicine. 2019. ACSM’s Clinical Exercise Physiology. 1. painos. Philadelphia: Wolters Kluwer. (Sivut 365-439 ja 475-750; yhteensä 349 sivua).
  • Liikunta -käypä hoito suosituksen kurssin aihepiiriin kuuluvia sairauksia koskevat osat (https://www.kaypahoito.fi/hoi50075).

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot 18 tuntia, itsenäinen opiskelu, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhdessä
Arviointiperusteet:
Tentti 100 %
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tentti 100 % (luennot ja kirjallisuus)
Suorituskieli:
suomi

Opetus