KTEY013 Toimintakyvyn arviointimenetelmät terveystieteissä (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021

Kuvaus

Sisältö

Kehon rakenteen ja koostumuksen, lihasvoiman, hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon, tasapainon, kävelyn ja liikkumiskyvyn, fyysisen aktiivisuuden ja psykologisen toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi aikuisilla ja iäkkäillä ihmisillä.


Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 tuntia) ja demonstraatioihin/harjoituksiin (16 tuntia)

Harjoitusselosteiden laatiminen itsenäisesti työskennellen


Arviointiperusteet

Harjoitusselosteet

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää miten toimintakyvyn eri osa-alueita voidaan mitata ja arvioida

  • osaa kuvata ja arvioida eri mittausmenetelmien toistettavuutta ja luotettavuutta

  • ymmärtää standardoinnin merkityksen mittausten luotettavuuden kannalta

Lisätietoja

Kevätlukukausi

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus