KTEP012 Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä II (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

Kuvaus

Sisältö

Terveyden edistäminen ja sen keskeiset käsitteet
Terveyden edistäminen yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tasolla
Terveyden eriarvoisuus
Terveyspolitiikka
Voimavaralähtöisyys
Ikääntyneiden terveyden edistämisen erityiskysymykset

Suoritustavat

Kirjallisuuden tenttiminen

Avoin yliopisto: oppimistehtävä

Arviointiperusteet

Kirjatentti 100 % (50 % + 50 %)
Avoin yliopisto: oppimistehtävä 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• kuvata terveyden edistämisen keskeisiä käsitteitä ja niiden suhteita
• eritellä ja arvioida terveyden edistämisen keinoja yksilö-, yhteisö ja yhteiskuntatasolla
• kuvata terveyden eriarvoisuutta ja sen kaventamisen keinoja

Lisätietoja

Syyslukukausi ja/tai kevätlukukausi

Kirjallisuus

  • Lyyra, T.-M., Pikkarainen, A. & Tiikkainen, P. (toim.) 2007. Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita. (267 s.); ISBN: 978-951-37-4629-2
  • Sihto, M., & Karvonen, S. (toim.) 2016. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus – lähestymistapoja ja ratkaisuja. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (195 s.); ISBN: 978-952-302-717-6

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta