KTEA007 Terveystieteiden asiantuntijuus, osa II (1 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021

Kuvaus

Sisältö

Asiantuntijuus ja sen kehittyminen
Työhaastattelu -työpaja
Alumnitapaaminen
Portfoliotyöskentely
eHOPS

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (12 tuntia)
Osallistuminen URAP001 Näkökulmia työllistymiseen -kurssin kolmeen tapaamiseen: 6 tuntia
Itsenäinen opiskelu
Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa tunnistaa oman asiantuntijuutensa kehittymisen vaiheita, arvioida ja osoittaa opiskelun ja oppimisen tuottamaa osaamistaan sekä reflektoida asiantuntijuuttaan suhteessa työelämään,
  • hahmottaa työelämän odotuksia ja osaamisvaatimuksia sekä terveystieteiden asiantuntijan erilaisia urapolkuja sekä
  • osaa seurata ja arvioida asiantuntijuutensa kehittymistä portfolion avulla.

Lisätietoja

Siirryttäessa uuteen opetussuunnitelmaan syksyllä 2020 KTEA007-opintojakso on vielä tarjolla niille, jotka ovat suorittaneet KTEP001-kurssin ja joiden opetussuunnitelmaan KTEA007 kuuluu.

Esitietojen kuvaus

KTEP001 Terveystieteiden asiantuntijuus I

Oppimateriaalit

Sivuaineportaali: http://www.jyu.fi/sivuaineet
Työelämäpalvelut: https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut
Työelämäinformaation tietopalvelu: https://www.jyu.fi/tytti

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus