ITKP2004 Viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa (2–3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Sosiaalisen median käsitemäärittely; viestintä informaation siirtona, merkitysten muodostamisena sekä yhteisyyden rakentamisena; symboliset ja toiminnalliset yhteisöt; sosiaalisen median palvelugenret ja niiden määrittely; viestintäkanava ja teknologiavälitteisen viestinnän analyysin perusteet; osallistumisen epätasapaino ja joukkojen käyttäytymismalleja; sosiaaliset verkostot; sisältöjen viraaliteetti ja meemiteoria; sosiokulttuurinen häiriköinti verkossa.

Suoritustavat

3 opintopisteen työmäärä jakautuu seuraavasti:

1/3 op: Luentojen seuraaminen (10 x 2h, auditoriossa tai videotallenteena) JA

2/3 op: Itsenäisesti suoritettava harjoitustehtäväpaketti (oletus) TAI erikseen sovittu ohjattu tutkielma (1–3 hengen ryhmissä)

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu harjoitustehtäviin tai kirjalliseen tutkielmaan.

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustumme sosiaalinen media -ilmiöön ensin teoreettisella tasolla ja sitten etenemme konkreettisiin tapoihin tarkastella teknologisia viestintäympäristöjä sekä niissä tapahtuvaa viestintää ja vuorovaikutusta.

Kurssi pyrkii tarjoamaan valmiuksia opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet esimerkiksi verkkoviestinnän sisältöjen suunnittelusta tai sosiaalisen median toimintaympäristöjen suunnittelusta ja kehittämisestä, sekä edellisiin liittyvästä tutkimuksesta.

Kurssin suoritettuaan…

– Opiskelija osaa tarkastella sosiaalista mediaa analyyttisesti erilaisista viestintäteoreettisista viitekehyksistä, ja pystyy vertailemaan ja argumentoimaan erilaisia ilmiön määrittelytapoja sekä arvioimaan määritelmien soveltuvuutta eri tutkimuskonteksteihin.
– Opiskelija saa valmiuksia erilaisten viestintäkanavien ominaisuuksien analyysiin ja luokitteluun sekä teknologiavälitteisen viestinnän tarkasteluun.
– Opiskelija pystyy tunnistamaan erilaisia yhteisömuotoja ja ymmärtää niissä tapahtuvaa aktiivisuuden jakautumista.
– Lisäksi opiskelija tutustuu sosiaalisen verkostoanalyysin peruskäsitteisiin sekä osaa tunnistaa arvioida sisältöjen viraliteettiin vaikuttavia memeettisiä ominaisuuksia.

Lisätietoja

Korvaa kurssin ITKY204.

Esitietojen kuvaus

Ei kurssivaatimuksia. Osa kurssin materiaaleista on englanniksi.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali.

Kirjallisuus

  • Opiskelijoille jaetaan kotitentin ja ryhmätyön tueksi myöhemmin tarkentuva artikkelipaketti.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus