HISS2002 Historiantutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat (6–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Tutustumista historiantutkimuksen teoriakeskusteluihin ja ajankohtaisiin metodologisiin virtauksiin. Syvällisempää perehtymistä johonkin historian lähestymistapaan ja sen alustavaa soveltamista omaan tutkimusteemaan. Kontaktiopetuksena suoritettavalla kurssilla keskustellaan paljon ja kirjoitetaan yhdessä tulevan maisteriseminaariesitelmän ja maisterintutkielman metodiluvun ensimmäistä versiota.

Suoritetaan kaksi toteutusta, joiden arviointikohteet/suoritustavat voivat vaihdella (työryhmät, kirjatentit, esseet sekä näiden yhdistelmät). Ainakin puolet eli toinen toteutuksista (5op), erityisesti oman tutkielman aiheen kannalta keskeinen, suoritetaan kontaktiopetuksena.

  • Poliittisen ja aatehistorian lähestymistavat, 5 op
  • Yhteiskunta- ja kulttuurihistorian lähestymistavat, 5 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • hallitsee historian eri alojen keskeiset näkökulmat, lähestymistavat sekä historiantutkimuksen hyödyntämät laadulliset ja määrälliset menetelmät
  • ymmärtää syvällisesti vähintään kahta tutkielmansa kannalta keskeistä metodologista suuntausta ja tuntee myös vaihtoehtoisia metodologisia ratkaisuja
  • osaa soveltaa historiantieteellistä teoriakeskustelua oman tutkimusaiheensa kysymyksenasetteluun ja menetelmällisiin ratkaisuihin
  • tuntee tutkimusteemoihinsa liittyvät kansalliset ja kansainväliset tutkimustraditiot
  • on pohtinut historiantutkimuksen eettisiä kysymyksiä
  • tuntee digitaalisen historiantutkimuksen mahdollisuuksia
  • on saavuttanut valmiudet syventää jonkin erityisalan tutkimusta maisteriseminaarissa

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan 10 op laajuisena. Ainoastaan ne opiskelijat, jotka ovat tehneet vanhojen opetussuunnitelmien opintojaksoja, jotka hyväksiluetaan opintojakson HISS2001 osasuoritukseksi, tekevät vähemmän kuin 10 op. Esimerkiksi opetussuunnitelma 2017-2020 mukaan opiskellut opintojaksot SHIS001, THIS001 ja YHIS001 hyväksiluetaan osaksi tämän jakson suoritusta. Hyväksiluvusta on aina sovittava Historian ja etnologian laitoksen koulutussuunnittelijan kanssa.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.

Poliittisen ja aatehistorian menetelmät

Canning, Kathleen, Gender History in Practice: Historical Perspectives on Bodies, Class and Citizenship (2006) (2 op)

Halonen, Mia, Ihalainen, Pasi & Saarinen, Taina (eds.), Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary and Multi-sited Comparisons (2014) (2 op)

Middell, Matthias & Lluís Roura i Aulinas (eds), Transnational Challenges to National History Writing (2013) (3 op)

Olsen, Niklas, History in the Plural: An Introduction to the Work of Reinhart Koselleck (2012) (2 op)

Partti, Kenneth, Taking the Language of the Past Seriously: The Linguistic Turns in Finnish and Swedish History Dissertations, 1970–2010 (2020) (1 op)  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7991-1

Pocock, J.G.A., Political Thought and History: Essays on Theory and Method (2009) (2 op)

Saunier, Pierre Yves, Transnational History (2013) (1 op)

Skinner, Quentin, Visions of Politics, Volume I: Regarding Method (2002) (2 op)

Steinmetz, Willibald et al. (eds), Conceptual History in the European Space (2017) (2 op)

Wiesner, Claudia et al. (eds), Debates, rhetoric and political action: practices of textual interpretation and analysis (2017) (2 op) 


Yhteiskunta- ja kulttuurihistorian menetelmät

Alasuutari, Pertti, Tasavalta : sodan jälkeisen Suomen kaudet ja trendit (2. uud. laitos 2017) (2 op)

Cohen, Deborah, & O’Connor, Maura, Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective (2004) (2 op)

Digital Histories: Emergent Approaches within the New Digital History,​ ​eds​ ​Petri Paju, Mila Oiva & Mats Fridlund (2020) (1 op)

Feinstein, C. H., & Thomas, M., Making history count: a primer in quantitative methods for historians (2002) (2 op)

Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red.), Metod : guide för historiska studier (2018) (2 op).

Haapala, Pertti, Sosiaalihistoria. Johdatus tutkimukseen. Verkkojulkaisu https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/167554/KK012_opt.pdf?sequence=1&isAllowed=y (1989) (1 op)

Hannikainen, Matti O., Danielsbacka, Mirkka, Tepora, Tuomas (toim.), Menneisyyden rakentajat : teoriat historiantutkimuksessa (2018) (2 op)

Haupt, Heinz-Gerhard, & Kocka, Jürgen (eds), Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives (2009) (2 op)

Kalela: Historia ja historiantutkimus (Gaudeamus 2000) (2 op)

Villstrand, Nils Erik & Karonen, Petri (toim.), Kulkemattomat polut: mahdollinen Suomen historia (2017) (1 op)


Kontaktiopetuksessa lisäksi ilmoitettava kirjallisuus. 

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Kuvaus:
Valitse Suoritustapa 4, jos olet jo tehnyt vanhempien opetussuunnitelmien mukaan historian syventävien opintojen menetelmäopintoja. Opetussuunnitelma 2020-2023 mukaan jakson HISS2002 Historiantutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat -jakson mukaisia opintoja tulee olla yhteensä 10op. Mikäli aiemmat suorituksesi vastaavat tämän jakson sisältökuvausta ja osaamistavoitteita, voit vähentää suorittamasi opintopistemäärän HISS2002-jakson opintopisteistä ja tehdä loput sopimalla asiasta Historian ja etnologian laitoksen koulutussuunnittelijan sekä jakson vastuuopettajan kanssa.
Valitaan epäluku osaa
Suoritustapojen osat
x
x

Osallistuminen opetukseen: Poliittisen ja aatehistorian lähestymistavat (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x
x
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x
x

Osallistuminen opetukseen: Yhteiskunta- ja kulttuurihistorian lähestymistavat (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (4–6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus