FTEA1001 Tutkimustiedon kriittinen arviointi fysioterapiassa I (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021

Kuvaus

Sisältö

Oman tieteenalan järjestelmällisten katsausten tutkimuskohteet ja menetelmälliset lähtökohdat
Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteet
Tutkimuskysymyksen muotoilu, hakustrategiaja tutkimusten valinta esim. PICO- tai PICo-periaattein.
Tutkimusten metodologisen laadun arviointi ja tutkimusten kuvailu


Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (12 tuntia) ja seminaareissa käytävään keskusteluun, sekä kirjaston tiedonhaun harjoituksiin (4 tuntia)
Seminaarityö ja sen esittäminen
Opponenttina toimiminen

Arviointiperusteet

Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen raportointi 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • tehdä järjestelmällisen (systemaattisen) katsauksen periaattein tiedonhankintaa terveystieteiden keskeisistä tietokannoista
  • arvioida kriittisesti fysioterapia- ja kuntoutustutkimusten teoreettisia, käsitteellisiä, metodologisia ja metodisia lähtökohtia, ongelmia ja tutkimustulosten luotettavuutta ja uskottavuutta
  • raportoida järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen vaiheet tieteellistä kirjoitustapaa noudattaen
  • esitellä työtään ja perustella omia ratkaisujaan sekä esittää kriittisiä huomioita muiden opiskelijoiden töistä niiden eri vaiheissa

Lisätietoja

1. vuosi, kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

Terveystieteiden metodiopintojen tulee olla suoritettuna ennen tätä opintojaksoa tai meneillään.

Oppimateriaalit

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of interventions: http://www.handbook.cochrane.org/

JBI Evidence Synthesis https://journals.lww.com/jbisrir/Pages/default.aspx

JBI Reviewers manual, Joanna Briggs institute: https://wiki.joannabriggs.org/display/MANUAL

PRISMA, Transparent reporting of systematic reviews and meta-analyses 
http://prisma-statement.org/

PROSPERO, International prospective register of systematic reviews https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/

Tiedonhaut hoitosuositusta varten. Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. https://www.kaypahoito.fi/khk00007

Muu kurssilla ilmoitettava oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (12 tuntia) ja seminaareissa käytävään keskusteluun, sekä kirjaston tiedonhaun harjoituksiin (4 tuntia) Seminaarityö ja sen esittäminen Opponenttina toimiminen
Arviointiperusteet:
Järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen raportointi 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus