ERIS1302 Käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tehostettu tukeminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Kurssilla käsitellään käyttäytymisen ohjaamisen perusteet ja niihin liittyvät näyttöön perustuvat yksilötasoiset interventiot.

Kuvaus

Kolmiportainen tuki (pääpaino tehostetussa ja erityisessä tuessa), näyttöön perustuvat käyttäytymisen opettamisen ja ohjauksen keinot, positive behavior support (PBIS).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee hyvän yleisen tuen merkityksen käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisyssä
- tuntee näyttöön perustuvia tehostetun ja erityisen tuen keinoja oppilaan toivottavan käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tukemisessa
- osaa soveltaa näitä keinoja osana kolmiportaista tukea

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat).
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävät ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

kontaktiopetus, oppimistehtävät ryhmätyönä, tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja ryhmätyöskentelynä toteutettavat oppimistehtävät ja tentti.

Opetus