ERIA1400 Käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tukeminen ja ohjaaminen ryhmätilanteissa ja luokassa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Kurssilla käsitellään käyttäytymisen ohjaamisen perusteet ja niihin liittyvät näyttöön perustuvat koulu- ja luokkatasoiset interventiot.

Kuvaus

kolmiportainen tuki (pääpaino yleisessä tuessa), näyttöön perustuvat käyttäytymisen opettamisen ja ohjauksen keinot, positive behavior support (PBIS)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä tutkimusnäyttöön perustuvia toivottavan käyttäytymisen ohjaamisen ja vuorovaikutuksen tukemisen periaatteita
- analysoida opettajan/kasvattajan toimintaa ja vuorovaikutuksen merkitystä oppilaiden käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tukemisessa
- soveltaa tutkimusnäyttöön perustuvia käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tukemisen ja ohjaamisen periaatteita

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa tai opintojakson alkaessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (pääaineopiskelijat) ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

kontaktiopetus, oppimistehtävät ryhmissä, tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja ryhmätyöskentelynä toteutettavat oppimistehtävät ja tentti.

Opetus