ERIA1060 Monialainen yhteistyö perheiden kanssa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

lapsiperheiden arki ja lapsen hyvinvointi, lapsi- ja perhelähtöinen toiminta erityisopettajan työssä, perheiden ja ammattilaisten monialainen yhteistyö, toimiva vuorovaikutus perheiden ja ammattilaisten välisissä kohtaamisissa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa lapsiperheiden tuen tarpeita arjessa
- toimia lapsi- ja perhelähtöisen toiminnan periaatteiden mukaisesti
- hahmottaa erityisopettajan roolin perhelähtöisessä monialaisessa yhteistyössä
- kehittää monialaista yhteistyötä lapsen kasvua ja oppimista tukien
- havainnoida ja arvioida perheen ja ammattilaisten vuorovaikutustilanteita

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan opetusohjelmassa. Oppimistehtävissä käytetään kotimaisia ja kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville (valinnainen opintojakso).
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

kontaktiopetus, ryhmä- ja itsenäinen työskentely, oppimistehtävät (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja itsenäinen työskentely sekä ryhmätyöskentely, oppimistehtävät.

Opetus