MKAPERERI Musiikkikasvatuksen perusopinnot valinnaisina opintoina (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Opiskeluoikeutta voivat hakea ne Jyväskylän yliopiston opiskelijat, joiden tutkinto-ohjelma johtaa aineenopettajan tai luokanopettajan tutkintoon.

Musiikkikasvatuksen opinnoissa menestyminen edellyttää aiempia instrumenttiopintoja ja vahvoja instrumenttitaitoja (piano, laulu ja kitara).

Opiskeluoikeus myönnetään sekä perus- että aineopintoihin samalla kertaa. Musiikkikasvatuksen perus- ja aineopintoihin opiskeluoikeuden myöntämisperusteena on hyvä menestyminen valintakokeessa. Vähimmäisedellytyksenä on valintakokeen ensimmäisen vaiheen läpäisy päävalinnassa. Luokanopettajaopiskelijoille järjestetään erikseen valintakoe syksyllä, ja siinä arvioidaan ennen kaikkea instrumenttitaitojen riittävyyttä. Opiskeluoikeuksien myöntäminen on sidoksissa kunkin vuoden resursseihin. Opiskeluoikeus myönnetään joko musiikkikasvatuksen perus- ja aineopintoihin tai aineopintoihin sillä edellytyksellä, että perusopinnot on suoritettu taiteen, musiikin ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen hyväksymän opetussuunnitelman mukaan, tai syventäviin opintoihin yllämainituin edellytyksin.

Opiskelija hakee opiskeluoikeutta sekä perus- että aineopintoihin 30.4.mennessä hakulomakkeella. Hakulomakkeen lisäksi hakijan ilmoittautuu valintakokeeseen erillisellä ilmoittautumislomakkeella.

Valintakoe on sama kuin päävalinnan hakijoille. Katso valintakokeen tiedot Opintopolusta.

Kuvaus

Musiikkikasvatuksen perusopinnot perehdyttävät opiskelijan musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin, sekä antavat opiskelijalle perusvalmiudet musiikkikasvatukselle keskeisissä pedagogisissa, tiedollisissa, ja taidollisissa osa-alueissa.

Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opintovuoden aikana ja niiden suorittaminen on edellytys aineopintoihin siirtymiselle.

Osaamistavoitteet

Musiikkikasvatuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

- hahmottaa kulttuureissa vaikuttavia musiikillisia ja kontekstuaalisia tekijöitä

- tiedostaa musiikin erilaisia merkityksiä ja hyvinvointivaikutuksia

- hallitsee opetustyön kannalta keskeisten instrumenttien perusteet

- tunnistaa omien pedagogisten taitojen vahvuudet ja kehittämishaasteet

- osaa hyödyntää musiikkiteknologiaa opinnoissaan

- tunnistaa musiikkikasvatuksen tutkimuksen monitieteisiä lähtökohtia

- noudattaa opiskelun eettisiä periaatteita ja laitoksella sovittuja opiskelun pelisääntöjä.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)