LTKPER Liikunnan ja terveyden perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Liikunnan ja terveyden perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata liikuntatieteiden peruskäsitteitä ja -teorioita
• osaa erottaa erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja
• osaa kuvata liikkumisen kulttuurihistoriaa ja liikunnan yhteiskunnallisia kytköksiä
• tuntee ihmiskehon rakenteen ja toiminnan pääpiirteet sekä liikkumisen biologisia perusteita
• ymmärtää liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen
• osaa eritellä liikunnan ja urheilun arvolähtökohtia
• ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta
• osaa määritellä liikunnan ja terveyden edistämisen periaatteita, tehtäviä ja sisältöalueita eri toimintaympäristöissä
• tunnistaa liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden ja siihen liittyviä osa-alueita

Rakenne

Valitse kaikki (24 op)