KUMHUMKOK Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa –moduuli, Etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan (KUMU) moduuli (25 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valinnaiset opinnot:
Ei

Avainteksti

Moduuli on tarkoitettu KUMU -opinto-oikeuden saaneille suomenkielisille HUMAK-opiskelijoille sekä tekniikan alan opiskelijoille.

Kuvaus

Yleiskuvaus

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa (KUMU) tutkii ihmisiä, yhteisöjä ja kulttuureita etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan näkökulmista. Siinä tarkastellaan yksilöiden ja yhteisöjen jakamia kulttuurisia merkityksiä ja käytäntöjä, kulttuurien moninaisuutta, kulttuurin ja taiteen politiikkaa ja hallintoa sekä kulttuurin taloutta. KUMU yhdistää ainutlaatuisella tavalla humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Erilaisia ilmiöitä opitaan ymmärtämään haastattelemalla ja havainnoimalla ihmisiä, tutkimalla arkistoja, mediaa ja verkkoa sekä analysoimalla puhetta, tekstiä ja tilastoja.

Meitä kiinnostavat kaikenlaiset kulttuuriset ilmiöt, kuten traditiot, rituaalit, taide, media, arki, yhteisöt ja elämäntavat sekä kulttuuria koskeva päätöksenteko. KUMU ei myöskään kaihda yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia haasteita, kuten eriarvoisuutta, köyhyyttä, riippuvuuksia, osattomuutta, väkivaltaa ja konflikteja. Opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen, jossa hyödynnetään työelämälähtöistä osaamista. Opiskelija saa teoreettiset ja menetelmälliset valmiudet, joita hän voi käyttää kulttuurien asiantuntijana. Hän oppii toimimaan erilaisissa organisaatioissa ja ymmärtämään luovien alojen työtä, taloutta ja yrittäjyyttä.

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut etnologiaan, antropologiaan ja kulttuuripolitiikkaan tieteenaloina sekä tietää, mitä KUMU:ssa tutkitaan ja miten tiedonmuodostaminen tutkimuksessa tapahtuu,
  • ymmärtää kulttuurisia ja yhteiskunnallisia prosesseja, rakenteita ja käytäntöjä sekä kulttuuripoliittisia ajattelu- ja toimintamalleja,
  • on hankkinut tutkimuksen tekemisen perusvalmiudet ja tuntee tutkimuksen tekemiseen liittyvät eettiset käytännöt,
  • kykenee soveltamaan omaksumaansa tietoa ja löytää luovia ratkaisuja ongelmien ratkaisemiseksi,
  • arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä luovasti oman alansa työtehtävissä,
  • osaa käyttää ja arvioida opintojensa aikana hankkimaansa tietoa ja osaamista kriittisesti ja tunnistaa toimintansa globaalin vastuun,
  • osaa ohjatusti arvioida eettisiä kysymyksiä asiantuntijan työn eri alueilla ja vaiheissa,
  • omaa valmiudet opintojen suorittamiseen yliopistossa.

Esitietojen kuvaus

Edellyttää tekniikan alan opiskelijoilta Ihminen tietoyhteiskunnassa -opintojakson suorittamista.

Rakenne

Valitse kaikki (25+ op)