YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kuluttajakäyttäytyminen kokonaismallina
- Kuluttajien käyttäytymismekanismit ja -ajurit
- Ostopäätösprosessin vaihemalli
- Havainnot, tulkitseminen ja oppiminen
- Motivaatio, tarpeet, arvot ja sitoutuneisuus
- Demo- ja sosiografiset tekijät, elämäntyyli ja kulttuuri
- Asenteet
- Uskollisuus
- Referenssiryhmien vaikutus ja word-of-mouth
- Trendit

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi. Syyslukukausi, 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- yhdistää kuluttajamarkkinoinnin teoriat käytännön markkinointiongelmien ratkaisemiseksi
- eritellä kuluttajan ostopäätösprosessin vaiheet
- arvioida kuluttajan ostokäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri ympäristöissä
- tuottaa informaatiota kuluttajan ostokäyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä
liikkeenjohdolle
- suunnitella, toteuttaa ja analysoida kuluttajamarkkinointia asiakasymmärrykseen pohjautuen

Kirjallisuus

  • https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1497806
  • Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. & Hogg, M.K. (2006 tai uudempi) Consumer Behavior: A European Perspective. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall
  • (vaihtoehtoisesti) Hoyer W., Pieters, R. & MacInnis, D. (2013) Consumer Behavior. Mason, OH: South-Western Cengage Learning (e-kirja: https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1497806)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus