XYHY003 Monikielinen vuorovaikutus (filosofia ja valtio-oppi) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Ydinsisällöt
• monikielisyys ja -kulttuurisuus vuorovaikutusosaamisessa
• kaksi- ja monikielisyys poliittisena ja valtiollisena kysymyksenä
• taitoja monikieliseen lukemiseen, kirjoittamiseen sekä esiintymiseen / puhumiseen
• asiantuntijan vuorovaikutus monikielisessä ryhmässä

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• motivoituu hyödyntämään monipuolista viestintä- ja kielitaitoaan oman tieteenalansa opinnoissa
• kykenee hyödyntämään alkuperäislähteitä osaamillaan kielillä
• on kehittänyt ja parantanut kykyään osallistua monikielisiin viestintätilanteisiin
• osaa pitää asiantuntijaesityksen suomeksi ja englanniksi sekä tieteenalakohtaisen esityksen ruotsiksi
• kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman alan tekstiä suomeksi ja englanniksi ja ymmärrettävää tieteenalakohtaista tekstiä ruotsiksi
• on osoittanut valtionhallinnon kielitutkinnon mukaista vähintään tyydyttävää kirjallista että suullista osaamista toisessa kotimaisessa kielessä (suomenkielisille ruotsi) ja oman tieteenalan terminologian hallintaa
o ”Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (...) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.” (Asetus yliopistojen tutkinnoista 19.8.2004)
o on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi, ruotsi
Ei julkaistua opetusta