XYHY002 Akateeminen vuorovaikutus (filosofia ja valtio-oppi) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Ydinsisällöt
• esitykset ja keskustelut suomeksi ja englanniksi
• akateemisen vuorovaikutusosaamisen osatekijöiden kehittäminen omien tavoitteiden mukaisesti
• ryhmän toiminnan ja ryhmäviestinnän periaatteet, analysointi ja reflektointi
• kriittinen lukeminen, ajattelu ja argumentointi

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• osaa soveltaa erilaisia tiedonhankintastrategioita tarkoituksemukaisesti
• ymmärtää erilaisten vuorovaikutusosapuolten tarpeita, tavoitteita ja odotuksia ja pystyy huomioimaan niitä omassa viestinnässään
• osaa (tietoisesti) kehittää vuorovaikutusosaamistaan suullisesti, kirjallisesti ja eri kielillä
• osaa muotoilla tekstin olennaiset sisällöt selkeäksi kokonaisuudeksi ja toteuttaa johdonmukaisen suullisen esityksen

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta