XYHT1002 Tutkimusviestintä (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Ydinsisällöt:
● prosessimaisesti työstetty tieteellisen tutkielman kirjoittaminen (ja siinä argumentoinnin harjoitteleminen)
● kauppatieteiden tieteenalan tieteellisen tekstin konventioiden harjoitteleminen osana kirjoitusprosessia
● omaan tutkimusaiheeseen liittyvän suullisen asiantuntijaesityksen valmisteleminen ja pitäminen englanniksi

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● on saanut valmiuksia aineopintojensa seminaarityön työstämiseen
● osaa käyttää kirjoittamista ja tutkimusaiheesta keskustelua tutkimusprosessin edistäjänä
● osaa pitää omasta tutkimusaiheestaan suullisen asiantuntijaesityksen englanniksi
● osaa rakentaa omaa seminaarityötään alansa konventioita noudattaen ja argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen
● osaa hankkia, antaa, vastaanottaa ja analysoida palautetta seminaarityönsä eri vaiheissa
● omaa valmiudet englanninkielisen tiivistelmän laatimiseen aineopintojen seminaarityöstään
● on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä
● on osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Lisätietoja

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus