XYHM1002 Monikielinen vuorovaikutus (bio- ja ympäristötieteet) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- eri kielillä ja toisella kotimaisella viestiminen oman tieteenalan sisällä / omasta tieteenalasta
- monikielisyys ja –kulttuurisuus oman tieteenalan asiantuntijatehtävissä

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien
mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus 794/2004).

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
- osaa mukauttaa ilmaisuaan tarkoituksenmukaisesti oman alansa viestintätilanteissa
- osaa argumentoida vakuuttavasti akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa toisella kotimaisella ja englannin kielellä
- ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan
- osaa hyödyntää ja kehittää monikielistä repertuaariaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi, ruotsi
Ei julkaistua opetusta