XYHM005 Akateemiset tekstitaidot (kemia) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat
- viestijäkuva ja oman kieliosaamisen vahvuuksien ja tarpeiden kartoittaminen
- asiantuntijavuorovaikutusosaaminen ja luotettavuusvaikutelma
- viestin kohdentaminen ja asiantuntijaesityksen toteuttaminen omaan tieteenalaan liittyvästä aiheesta
- kirjoittamisprosessi ja yhdessäkirjoittaminen
- akateemisen tekstin konventiot
- lukustrategiat
- vertaispalaute akateemisessa kontekstissa

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa oman viestintä- ja kieliosaamisensa tason sekä tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä eri kielillä
- tunnistaa erilaisia oman alansa keskeisiä tekstityyppejä ja osaa hyödyntää niitä erilaisissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa
- osaa suhtautua kriittisesti tekstin sisältöön, kohdentaa viestinsä ja rakentaa selkeän ja havainnollisen asiantuntijaesityksen suullisesti ja kirjallisesti
- syventää ymmärrystään akateemisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessista ja vertaispalautteen merkityksestä tässä prosessissa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus