XYHM002 Yhteistyötaidot (fysiikka) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
- vuorovaikutusosaaminen, ryhmäilmiöt, yhteistyötaidot, ryhmän tehokkuus
- minä viestijänä ja kielenoppijana
- kirjoittamisprosessi ja yhdessäkirjoittaminen
- palautetaidot
- tekstin ymmärrettävyys sekä laboratoriotöiden raportoinnin periaatteet ja toteutusohjeet.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
- ymmärtää ryhmän toimintaa ja osaa arvioida sitä
- on omaksunut yhteistyötaitoja ja kantaa vastuuta yhteisestä tehtävästä
- tunnistaa vuorovaikutusosaamisen oppimistarpeet sekä omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa viestijänä ja kielenoppijana
- ymmärtää miten tiedeyhteisön tekstilajeja tuotetaan ja on harjaannuttanut yhdessäkirjoittamisentaitojaan
- osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta
- ymmärtää ja osaa hyödyntää viestinnässään tieteenalansa käytänteitä
- osaa kirjoittaa selkeän ja jäsennellyn tekstin äidinkielellä.

Oppimateriaalit

Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi

Opetus