XYHM001 Akateemiset tekstitaidot (fysiikka) (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
- tiedeyhteisön erilaiset ja erikieliset tekstilajit
- erilaiset tekstien parissa toimimisen strategiat
- fysiikan alan ilmiöistä viestiminen eri kielillä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa tiedeyhteisön erilaisia tekstilajeja sekä ymmärtää miksi niitä tuotetaan
- osaa valita tilanteeseen sopivan strategian erilaisten tekstien kanssa toimimiseen
- osaa löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon
- osaa tiivistää tekstin olennaiset sisällöt selkeäksi kokonaisuudeksi kirjallisesti ja suullisesti.

Oppimateriaalit

Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus